Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Klachten
Artikel 7 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening vanberoep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af tezien van de overeenkomst op afstand;
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten opafstand aan consumenten aanbiedt;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemergeorganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met hetsluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie opafstand: middel datkan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumenten ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder

Edicola Publishing B.V. (Besloten Vennootschap), onderdeel van Oosthage Media.

Vestigingsadres:
Gotlandstraat 40
7418 AX
Deventer
Nederland

Telefoonnummer: 0570-607561
E-mailadres: info@edicola.nl
KvK-nummer: 27128187
BTW-nummer: NL 822403092B01

Artikel 3 – Het aanbod

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de aanbieder, en de overeenkomsten die voortvloeien uit aankopen die tot stand komen via deze website. 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 
 2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
 3. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. 
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 5 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen 7 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 7 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.